Adatkezelési tájékoztató

amely készült PINTÉR ERZSÉBET egyéni vállalkozó által üzemeltetett alábbi domaint látogató Érintettek részére:

https://en-hu-interpreter.hu

A jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a fenti domain alatt üzemelő valamennyi al-domainre.

A Vállalkozó /Adatkezelő adatkezelőként a működése során a vele kapcsolatban lévő természetes személyek, valamint azon természetes személyek, akiknek adatai üzleti tevékenysége kapcsán a birtokába jutnak (a továbbiakban valamennyien együtt: Érintettek) adatainak védelmét és biztonságát, adataihoz fűződő jogainak tiszteletben tartását, érvényesítésének lehetőségét rendkívül fontosnak tartja. Erre figyelemmel a hatályos magyar és európai jogi rendelkezések betartása céljából és érdekében az alábbi rövid tájékoztatást nyújtja mindazon Érintettek részére, akik a fenti domain név alatt található információk alapján kívánja vele felvenni a kapcsolatot, avagy a fenti domain név alatt bármely szolgáltatást igénybe veszi.

Ki az Adatkezelő?
Az Adatkezelő a jelen tájékoztató vonatkozásában PINTÉR ERZSÉBET egyéni vállalkozó, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában 19959880 számon szerepel. Az Adatkezelő
Adószáma: 70806504-1-43
Telefonszáma: +36 20 311 4809
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Székhelye: 1124. Budapest, Thomán István u. 6

Ki az adatvédelemért felelős személy?
Az adatvédelemért felelős személy megegyezik az egyéni vállalkozóval / adatkezelővel PINTÉR ERZSÉBET, akinek elérhetőségeit az előző pont tartalmazza.

Kik az Érintettek?
Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – akár közvetve is – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli.
Érintett lehet Ön akkor, ha az Adatkezelő által üzemeltetett bármely fenti domain alatt működő weboldalt meglátogatja, azon szolgáltatást vesz igénybe.

Miért, milyen jogalappal és mennyi ideig kezelem az Ön adatait?
Erre a kérdésre a válasz attól függ, hogy hogyan került velem kapcsolatba. Vállalkozásomnál az alábbi adatkezelési tevékenységek merülnek fel a fenti domain kapcsán:

I. Egyszeri információkérés űrlapon vagy e-mail útján
Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonásának az eredménye azonban az lesz, hogy – ha korábban a feltett kérdést még nem válaszoltam meg – a válaszra már nem fog sor kerülni.
Az adatok forrása: Az adatokat Ön szolgáltatja részemre, amikor felveszi velem a kapcsolatot akár a fenti domain alatt található kapcsolatfelvételi űrlapon, akár e-mailben. A kérése teljesítése során kizárólag akkor kérhetek az Ön által eleve szolgáltatott adatokhoz képest többlet adatokat, ha a kért információ szolgáltatásához az Ön pontosabb beazonosítása szükséges.
Érintettek köre: Egyszeri információkérés során Ön akkor lesz Érintett, ha információt kér a személyes adatai megadása mellett.

A kezelt adatok köre:
1.) Az Ön által megadott név, amely adat kezelésének célja az Ön azonosítása annak érdekében, hogy a megfelelő információt tudjuk nyújtani és Önnel a kapcsolatot tudjuk tartani.
2.) Az Ön által megadott e-mail cím, amely adat kezelésének célja az Önnel történő kapcsolattartás az információ nyújtása során.
3.) Az Ön által feltett kérdés tartalma, amely adat kezelésének a célja a válaszadás.
4.) Az Ön által feltett kérdés elküldésének időpontja, amely adat kezelésének célja a válaszadás határidejének megállapítása.
5.) Amennyiben az Ön által feltett kérdés üzleti titkot érint, úgy meg kell vizsgálnom, hogy jogosult-e a kért információhoz történő hozzáféréshez. Amennyiben az 1-3. alatti adatokból nem derül ki ezen jogosultság egyértelműen, úgy az alábbi adatokat kérhetem el abból a célból, hogy a válaszra való jogosultságot megállapítsam: születési név, születési hely, idő, anyja neve. A többletadatok megadása szintén az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, annak elmaradása esetén azonban az adatszolgáltatás teljesítése során olyan tartalmú nyilatkozatot bocsátok ki, amely szerint az adatszolgáltatás nem valósulhat meg, és amelyben az adatszolgáltatás megtagadásának jogszabályi alapjait rögzítem.
Az adatkezelés időtartama: Ezeket az adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig kezelem, azaz azokat törlöm, amint az Ön kérdése a számára megnyugtató módon, teljes körűen megválaszolásra került, vagy amennyiben erre nem kerül sor, úgy akkor, amikor kibocsátom az adatszolgáltatást megtagadó, jogszabály megjelölésével megfelelően alátámasztott nyilatkozatot.
Amennyiben a kérdése nem egyszeri információkérés, hanem már magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben szerződést kötünk valamely szolgáltatásra, úgy a fenti adatokat a szerződéskötésig, legfeljebb azonban 30 (harminc) napig őrzöm.
Az adatkezelés helye: Az adatkezelés a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címem webes felületén történik. A weboldalon keresztül küldött megkeresés alábbi adatai tárolódnak továbbá a weboldal saját belső adatbázisában azon domain név alatt, amelyről a megkeresést elküldte: az üzenet szövege, a küldő e-mail címe és a küldés időpontja.
Adatfeldolgozók: Az e-mail cím és a weboldal tárhelyszolgáltatója a Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland, aki adatfeldolgozónak minősül, figyelemmel arra, hogy a tárhelyén érhetők el mind a részemre vagy általam küldött elektronikus levelek, mind pedig az Ön által a webes felületről küldött megkeresések.
Az adatok megismerésére jogosultak: kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a tárhellyel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárítása érdekében az adatokba betekinthet a tárhelyszolgáltató.

II. Egyszeri információkérés Facebook Messenger útján
Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonásának az eredménye azonban az lesz, hogy – ha korábban a feltett kérdést még nem válaszoltam meg – a válaszra már nem fog sor kerülni.
Az adatok forrása: Az adatokat Ön szolgáltatja részemre, amikor felveszi velem a kapcsolatot a Facebook Messenger alkalmazással. A kérése teljesítése során kizárólag akkor kérhetek az Ön által eleve szolgáltatott adatokhoz képest többlet adatokat, ha a kért információ szolgáltatásához az Ön pontosabb beazonosítása szükséges.
Érintettek köre: Egyszeri információkérés során Ön akkor lesz Érintett, ha felveszi velem a kapcsolatot Facebook Messenger útján.

A kezelt adatok köre:
1.) Az Ön által megadott név, amely adat kezelésének célja az Ön azonosítása annak érdekében, hogy az Önnek megfelelő információt tudjam nyújtani és Önnel a kapcsolatot tudjuk tartani.
2.) Az Ön által feltett kérdés tartalma, amely adat kezelésének a célja a válaszadás.
3.) Az Ön által feltett kérdés elküldésének időpontja, amely adat kezelésének célja a válaszadás határidejének megállapítása.
Amennyiben Facebook Messengeren keresztül veszi fel velem a kapcsolatot, úgy a személyes profiljának nyilvános adataiba betekintést nyerhetek. A személyes profil lapjának adatkezelője a Facebook, így ha ezzel kapcsolatosan adatkezelési kérdései merülnének fel, úgy kérem, keresse fel a Facebook alábbi tájékoztató oldalát:

https://www.facebook.com/help/325807937506242/?ref=contextual

Az adatkezelés időtartama:
Ezeket az adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig kezelem, azaz azokat törlöm, amint a kérdése az Ön számára megnyugtató módon, teljes körűen megválaszolásra került, vagy amennyiben erre nem kerül sor, úgy akkor, amikor kibocsátom az adatszolgáltatást megtagadó, jogszabály megjelölésével megfelelően alátámasztott nyilatkozatot.
Amennyiben a kérdése nem egyszeri információkérés, hanem már magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben szerződést kötünk valamely szolgáltatásra, úgy a fenti adatokat a szerződéskötésig, legfeljebb azonban 30 (harminc) napig őrzöm.
A Messenger-üzenetek általam történő törlése során az Önnél látható üzenetfolyam nem változik, azt kizárólag Ön tudja törölni.
Az adatkezelés helye: Az adatkezelés a Facebook Messenger alkalmazásban történik.
Párhuzamos adatkezelés: A Messenger szolgáltatója a Facebook Ireland Ltd. (reg.nr.: 462932, tel.: +353 1 5530588) 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland cím alatti székhelyű gazdasági társaság, aki adatkezelőnek minősül.
Az adatok megismerésére jogosultak: kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben az üzenetváltással probléma merülne fel, úgy a hiba elhárítása érdekében az adatokba betekinthet a Facebook Ireland Ltd.

III. Szerződés megkötése
A szolgáltatás(ok) Ön által történő megrendelését követően az Általános Szerződési Feltételek szerint közöttünk szerződés jön létre, amelynek megkötése egy önálló adatkezelés.
Az adatkezelés jogalapja:
a) amennyiben Ön a szerződő fél, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél.
b) amennyiben Ön a szerződő vevőnk (megrendelőnk) képviseletében eljáró természetes személy, úgy Ön a megrendelőnk képviseletét a Ptk. 3:21. §-ban foglaltakra figyelemmel, jogszabályi kötelezettséged teljesítése körében törvényes képviselőként látja el, amelynek alapján az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön törvényesen képviseli a felet.
c) amennyiben Ön a szerződő beszállítónk által kapcsolattartásra kijelölt természetes személy, úgy az adatkezelés jogalapja a Ptk. 6:272. §-ban foglalt megbízási szerződés teljesítése, illetve az Ön vevőnkkel (megrendelőnkkel) fennálló munkaszerződéséből, vagy egyéb polgári jogi szerződéséből eredő kötelezettsége.
Az adatok forrása: Az adatokat szerződés előkészítése során Ön szolgáltatja, amikor az űrlapon kitölti a megfelelő mezőket.
Érintettek köre: A szerződés megkötése során Ön akkor lesz Érintett, ha Ön
a) magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként szolgáltatásomat megrendelő természetes személy,
b) jogi személy vevőm ügyvezetője, vagy
c) jogi személy vevőm által kijelölt kapcsolattartó.
A kezelt adatok köre:
a. név, amely adat kezelésének célja az Ön azonosítása szerződő partnerként.
b. e-mail cím és telefonszám, amely adatok kezelésének célja a szerződés teljesítése érdekében történő kapcsolattartás.
c. számlázási adatok: számlázási név, cím, adószám amely adatok kezelésének a célja a jövőbeni számla kiállítása.
d. megrendelt szolgáltatás megjelölése: az adatok kezelésének célja a szerződés teljesítése.
A fentieken túl előfordulhat, hogy az Ön által megrendelt termék vagy szolgáltatás annyira egyedi, hogy a termék, vagy a szolgáltatás tárgya is azonosítja Önt, ebben az esetben a termék, vagy szolgáltatás megjelölését is személyes adatként kezeljük, amely adat kezelésének a célja a szerződés kereteinek meghatározása.
Az adatkezelés időtartama: A fenti, az Önnel kötendő szerződésben rögzített adatokat a szerződés teljesítését követő 5 évig kezelem. Határozatlan időtartamú szerződés esetén a szerződés megszűnését követő 5 évig őrzöm adatait. Az 5 év leteltét követően az elektronikusan nyilvántartott adatait a rendszerből törlöm, a papír alapú szerződéseket megsemmisítem.
Az adatkezelés helye: Az adatkezelés kizárólag elektronikusan történik. A szerződés megkötése elektronikusan történik, az űrlap Ön által történő kitöltésével és elküldésével.
Az adatok megismerésére jogosultak: a szerződéskötés során kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a szerződés kapcsán hatósági eljárás merülne fel, úgy a megkötött szerződés adatait a hatósági ellenőrzés során eljáró hatóság, illetve annak képviselője ismerheti meg.

IV. Kapcsolattartás
A kapcsolattartásra a szerződés teljesítése érdekében van szükség.
Az adatkezelés jogalapja:
a) amennyiben Ön a szerződő fél, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél.
b) amennyiben Ön a szerződő vevőnk (megrendelőnk) képviseletében eljáró természetes személy, úgy Ön a megrendelőnk képviseletét a Ptk. 3:21. §-ban foglaltakra figyelemmel, jogszabályi kötelezettsége teljesítése körében törvényes képviselőként látja el, amelynek alapján az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön törvényesen képviseli a felet.
c) amennyiben Ön a szerződő beszállítónk által kapcsolattartásra kijelölt természetes személy, úgy az adatkezelés jogalapja a Ptk. 6:272. §-ban foglalt megbízási szerződés teljesítése, illetve az Ön vevőnkkel (megrendelőnkkel) fennálló munkaszerződéséből, vagy egyéb polgári jogi szerződéséből eredő kötelezettsége.
Az adatok forrása: A kapcsolattartási adatait Ön, vagy a szerződést kötő személy közli a megrendelő űrlapon, illetve, ha változás következik be az adatokban, úgy külön egy erre irányuló tájékoztatással.
Érintettek köre: Kapcsolattartás esetén Ön akkor lesz érintett, ha a szerződés kapcsán Ön került kijelölésre kapcsolattartóként, vagy Ön a szerződő fél, és nincs külön kijelölve kapcsolattartó.
A kezelt adatok köre:
a)  név, amely adat kezelésének célja az Ön azonosítása.
b)  telefonszám, e-mail cím, amely adatok kezelésének célja az Ön elérhetőségednek biztosítása a szerződés fennállása során.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés mindkét fél általi teljesítését követő nap.
Az adatok megismerésére jogosultak: a szerződéskötés során kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a szerződés kapcsán hatósági eljárás merülne fel, úgy a megkötött szerződés adatait – így a kapcsolattartás vonatkozásában megadott adatokat is – a hatósági ellenőrzés során eljáró hatóság, illetve annak képviselője ismerheti meg.

V. Számlázás
Tevékenységemet a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok keretei között végzem, erre figyelemmel a termék értékesítés/szolgáltatás nyújtás kapcsán számlát állítok ki.
Az adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. §.
Az adatok forrása: az adatokat Ön szolgáltatja részemre ehhez a szolgáltatást megrendelő űrlap kitöltésével.
Érintettek köre: Számlázás során Ön akkor lesz Érintett, ha a számla az Ön nevére, vagy olyan cég nevére szól, amely cég neve az Ön nevét tartalmazza.
A kezelt adatok köre:
a)  számlázási név,
b)  számlázási cím,
c)  adószám
d)  megrendelt szolgáltatás megnevezése
e)  megrendelt szolgáltatás díja
amely adatok kezelésének célja egységesen a számla kiállítása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Katv. 12. §-ában foglaltaknak megfelelő őrzési határidőig, azaz a számla esedékességétől számított 5 évig tárolom.
Adatfeldolgozók: A számlázás a Billingo Online Számlázó Program rendszerével történik.
Az adatok megismerésére jogosultak: kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a számlázási rendszerrel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárításához szükséges mértékben az adatok megismerésére jogosult a Billingo Online Számlázó Program adatfeldolgozó. Amennyiben a szerződés kapcsán hatósági eljárás merülne fel, úgy a kiállított számlák adatait a hatósági ellenőrzés során eljáró hatóság, illetve annak képviselője ismerheti meg.

VI. Panaszkezelés
Az adatkezelés jogalapja: a Ptk. 6:138. §-ban foglalt kötelezettségem teljesítése, amely jogszabályhely előírja, hogy a szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére.
Az adatok forrása: Panaszkezelés során az adatokat Ön szolgáltatja részemre, amikor a tevékenységemmel, vagy annak valamely részével szemben panaszt nyújt be hozzám.
Érintettek köre: Panaszkezelés során Ön akkor lesz Érintett, ha a panaszt Ön terjeszti elő. A panaszkezelés során az adatokat Ön szolgáltatja részemre.
A kezelt adatok köre:
Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli panaszkezelése során:
adat megnevezése
adatkezelés célja
Név
az Ön azonosítása
Panasz tartalma
a panaszolt tevékenység mindkét fél számára megnyugtató módon történő rendezése
Panaszbejelentés időpontja
a panasz nyilvántartásba vétele
Panasz megoldásának időpontja
a panasz lezárása a panasznyilvántartásban
Kapcsolódó szerződés
a panaszolt eset azonosítása
A panaszkezelés során elképzelhető, hogy a fentieken túlmenően egyéb adatokat is kezelek, a panasz tartalmától függően, pl. amennyiben panasza fizetési hiányosságok miatt került előterjesztésre, úgy a panaszkezelés során a szerződés teljesítése során korábban ismertté vált bankszámlaszámát is felhasználhatom annak érdekében, hogy feltárjam a mulasztás okait.
Az adatkezelés időtartama: A panasz rendezését követő 5 év (a Ptk. által meghatározott általános elévülési idő).
Adatfeldolgozók: A panaszokat fogadó e-mail cím és a kapcsolatfelvételi űrlapot tartalmazó weboldalak tárhelyszolgáltatója az Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland, aki adatfeldolgozónak minősül, figyelemmel arra, hogy a tárhelyén érhetők el mind a részemre vagy általam küldött elektronikus levelek, mind pedig az Ön által a webes felületről küldött megkeresések.
Az adatok megismerésére jogosultak: kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a tárhellyel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárítása érdekében az adatokba betekinthet a tárhelyszolgáltató.
Panaszkezelés során az általunk kezelt adatokat a fentieken túlmenően megismerheti a jogi képviselőm, illetve azon hatóság, amely – a panasz esetlegesen az Ön számára nem megnyugtató módon történő rendezése esetén – az Ön megkeresése alapján eljár.

VII. Weboldalak meglátogatása
Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás, amelyet Ön úgy gyakorol, hogy weboldalamat a böngésződben megnyitja.
Az adatok forrása: Az adatokat Ön szolgáltatja a weboldal meglátogatása során.
Érintettek köre: Ön abban az esetben lesz érintett, amennyiben weboldalamon látogatóként megjelenik.
Az adatkezelés megvalósulása: Az adatkezelés sütiken (cookies) keresztül történik. Az oldalon kizárólag a működéshez szükséges sütik találhatók, amelyek biztosítják Önnek a weboldalra történő belépés, illetve a megtekintendő szolgáltatások elérésének lehetőségét. Marketing célú sütiket nem használok.
Mi a süti?
A süti olyan pársoros kódrészlet, amelyet az Ön böngészője az egyes weboldalak meglátogatása során a számítógépén elhelyez. Ezek tartalmazhatnak beazonosításhoz szükséges adatokat, érdeklődési körhöz kapcsolódó adatokat, azonban azok minden esetben az Ön számítógépén tárolódnak. Ezeket a sütiket Ön a böngészőjéből törölheti a Beállítások menüpont alól.
A weboldalam kizárólag működéshez szükséges adatokat tartalmaz, és azok élettartama többnyire a böngésző bezárásáig tart. Ez alól egyedüli kivétel az Ön sütikre adott tájékoztatásának elfogadását rögzítő süti, amelynek élettartama 1 év. Természetesen Ön ezt az 1 évet megelőzően is törölheti a számítógépéről a fenti módszerrel.

VIII. Hírlevél
Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása.
Az adatok forrása: Az adatokat Ön szolgáltatja a hírlevélre történő feliratkozás során az űrlap kitöltésével.
Érintettek köre: Ön akkor lesz érintett, ha weboldalamon a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozik.
A kezelt adatok köre:
a) név: amely adat kezelésének a célja az Ön azonosítása,
b) e-mail cím: amely adat kezelésének a célja a hírlevél küldése,
c) feliratkozás időpontja: amely adat kezelésének a célja annak megállapítása, hogy ténylegesen megtörtént a feliratkozás.
Az adatkezelés időtartama: Leiratkozásig. A leiratkozással az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. Leiratkozást követően a rendszerből az adatait törlöm.
Adatfeldolgozók: Adatai az űrlap benyújtását követően a Google (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) által biztosított online rendszerben tárolódnak.
Az adatok megismerésére jogosultak: a hírlevélküldés során kizárólag az Adatkezelő. Amennyiben a tárhellyel probléma merülne fel, úgy a hiba elhárításához szükséges mértékben az adatok megismerésére jogosult a (Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland) adatfeldolgozó.

Kezelem-e máshogy az Ön adatait?
Az Ön adatait kizárólag a fent meghatározott célokkal kezelem, azokat harmadik fél részére – ha a jelen tájékoztatóban nem jeleztem külön – nem továbbítom.
Ez alól kivételt képez az az eset, ha nyomozó hatóság, bíróság, ügyész, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, egyéb hatóság jogszabály felhatalmazása alapján keres meg. Ebben az esetben az Ön adatait kizárólag abban a körben és mértékben továbbítom, amelyre a hatóság pontos céllal és az adatok körének pontos megjelölésével megküldött megkeresése kiterjed, és amely a hatóság feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges.
Amennyiben a szerződésből eredően köztem és Ön között vagy az Ön által képviselt partnerünk, vagy az Önt kijelölő partnerünk között jogvita alakul ki, úgy a szerződés a jogvita eldöntésére jogosult bíróság vagy mediátor részére átadásra kerül. Ennek célja a jogos érdekem.

Milyen jogok illetik meg Önt?
Megilleti Önt az adatai kezeléséről való tájékoztatás joga, amely tájékoztatást a jelen dokumentum keretei között nyújtok.

4.1. Hozzáféréshez való jog
E jog gyakorlása esetén kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést. Ennek körében tájékoztatást kérhet tőlem arra vonatkozóan, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen céllal, mennyi ideig kezelem, ezen adatokhoz hogy jutottam hozzá, illetve ezen adatokat kinek, mikor, milyen céllal és milyen jogalappal továbbítottam, illetve, hogy kinek, mikor és milyen jogalappal biztosítottam hozzáférést.

4.2. Helyesbítéshez való jog
E jog gyakorlása esetén Ön kérelmezheti a fenti adatok helyesbítését, pontosítását, amennyiben azokban eltérést tapasztal. A fenti adatokat a kérésének megfelelően 3 munkanapon belül köteles vagyok helyesbíteni.
Például: Ha értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe megváltozott, kérheti, hogy az Adatkezelő az új adatot vezesse át a nyilvántartásában.
Adatait – amennyiben azokban hiányosságot tapasztal – kiegészítheti. Az egyes adatkezelések során azonban a fenti adatokon túlmenően további adatokra nincs szükség, így azokat az Adatkezelő meghatározott cél nélkül kezelné. Amennyiben telefonszámból vagy e-mail címből újat kíván megadni és a régit nem szeretné töröltetni, úgy kérem, jelölje meg, hogy a két elérhetőségi adat (a régi és az új) közül melyiket tekinti elsődlegesnek!

4.3. Törléshez, elfeledtetéshez való jog
E jog gyakorlása esetén Ön kérheti az adatkezelőtől mindazon adatainak törlését, amelyeket az Adatkezelő az Önhozzájárulása alapján kezel, és hatályos jogszabály nem írja elő meghatározott időtartamig az őrzési kötelezettségét.
Kérheti továbbá azt is, hogy amennyiben az adatot az adatkezelő harmadik személy részére továbbította, és ezen adattovábbításra nem jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében került sor, úgy az adatkezelő a címzettnél az adata törlését kezdeményezze.
Például Ön kérheti az e-mail címének vagy a telefonszámának a törlését a nyilvántartásunkból, azonban ez azt a következményt vonja maga után, hogy a megkötött szerződést a kapcsolattartás hiánya miatt nem tudjuk teljesíteni, erre figyelemmel a köztünk lévő szerződés Önnek felróható okból szűnik meg.

4.4. Adatkezelés korlátozásának joga (zároláshoz való jog)
Ha a személyes adat pontosságát vitatod, úgy arra az időtartamra korlátozhatod az adatkezelést, amíg az adatkezelő meg nem győződik az adat pontosságáról, és azt szükség esetén helyesbíti.
Szintén kérheti az Ön adatai kezelésének meghatározott cél(ok) szerinti korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes, azonban mégsem kéri azok törlését. Az adatai ebben az esetben az Ön által megjelölt célra nem használhatók mindaddig, amíg ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz.
Például, ha Ön szerződés kötése érdekében bocsátotta rendelkezésemre adatait, azonban a szerződés mégsem jött létre, így az adatkezelés célja nem valósult meg, az adatkezelés jogellenessé válhat a szerződés aláírásának tervezett napja után. Azonban, ha Ön úgy nyilatkozik, hogy adatait nem kéri törölni, úgy az Adatkezelő nyilvántartásában azok továbbra is szerepelnek, így, ha Ön legközelebb szerződéskötési szándékkal keres meg, úgy adatait újra már nem kell felvennem, elegendő azok pontosítása.
Ön szintén kérheti az adatai kezelésének korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön úgy dönt, hogy azok tovább kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kéri. Ez esetben a korlátozó nyilatkozat megtétele mellett kérem, hogy az adatok további kezeléséhez történő hozzájárulást rögzítő nyilatkozatodat is tegye meg!
Ha Ön úgy érzi, hogy adatai kezelésével a jogos érdekei sérülnek, úgy tiltakozásával korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatai kezelésének célja, illetve az adatai kezelésének jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.
A korlátozás időtartama alatt a zárolt személyes adatokat az adatkezelő kizárólag tárolhatja, illetve az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni.
Például: amennyiben az adatkezelőnek Önnel szemben közvetlen követelése keletkezne, úgy ennek hatósági, bírósági úton történő érvényesítéséhez adatait felhasználhatja.

4.5. Tiltakozás joga
Ön jogosult arra, hogy – hacsak jogszabály a korábban hozzájárulása alapján megadott adatai tekintetében őrzési, kezelési kötelezettséget nem ír elő – a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen.
A személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében az adatkezelő annyiban használja, amennyiben a hírlevelekben a szolgáltatásokról szóló tájékoztatások megjelennek. Az adatkezelő profilalkotást nem végez. Az adatkezelő tudományos vagy történelmi kutatási céllal, statisztikai céllal adatot nem kezel.

4.6. Hatósághoz fordulás joga
Az adatkezelő adatkezelésének kifogásolhatósága esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A Hatóság elérhetősége:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 1 3911400
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web: http://naih.hu

4.7. Bírósághoz fordulás joga
Amennyiben Ön úgy érzi, hogy adatai kezelésével megsértettük a jogait, és sérelmét bírósági úton kívánja érvényesíteni, úgy megilleti a bírósághoz fordulás joga. Ezen túlmenően az adatvédelmi hatóság határozata ellen a közigazgatási eljárás általános szabályai szerint Ön jogorvoslattal élhet akként, hogy az illetékességgel és hatáskörrel bíró közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt keresetet terjeszt elő.

Az adatkezelési alapelvek betartásáról szóló nyilatkozat
Tekintettel arra, hogy vállalkozóként és magánszemélyként is rendkívül fontosnak tartom az Ön adatainak biztonságát, tájékoztatom, hogy
a)  adatai kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátható módon végzem.
b)  adatai gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, azokat nem kezelem e célokkal össze nem egyeztethető módon.
c)  adatai a célok szempontjából megfelelőek és relevánsak, csak a szükséges mértékre korlátozódnak.
d)  adatai az Ön által megadottak alapján pontosak és naprakészek, amennyiben erre igénye mutatkozik, úgy minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.
e)  adatait olyan formában tárolom, amely az Ön azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, azokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védve őrzöm.
f) adatait olyan módon kezelem, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Budapest, 2022. február 07.

Pintér Erzsébet
Adatkezelő

Kapcsolatfelvétel


  • Tel:
    +36 20 311 4809
  • Email:
    Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Közösségi média

Powered by BreezingForms